เสาเตเปอร์ สูง 7 เมตร กิ่งเดี่ยว กิ่งโคมไฟ ท่อ HDPE ร้อยสายไฟ